Welkom op www.kliklijstengroothandel.nl

Winkelwagen:

0 item(s) - € 0,00

ALGEMENE VOORWAARDEN

StarFrame en Kliklijstengroothandel.nl

 

Artikel 1 – Definities

Kliklijstengroothandel is als handelsnaam van de firma Star Frame gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Rotterdam.

StarFrame: Vennootschap onder firma StarFrame, gevestigd en kantoorhoudende te 2931 SJ Krimpen aan de Lek aan de Noord 49n, hierna te noemen StarFrame. Koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

KvK: 24319454

BTW-nr: NL809644575B01

Website van StarFrame: www.StarFrame.nl.

Algemene voorwaarden: deze leveringsvoorwaarden.

Overeenkomst/opdracht: de levering van het product door StarFrame.


Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen StarFrame en een koper waarop Kliklijstengroothandel.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met StarFrame, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.


Artikel 3 – Offertes / Orderbevestigingen

Offertes van StarFrame zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.

In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is StarFrame niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van StarFrame’s offerte c.q. orderbevestiging.

In offertes c.q. orderbevestigingen van StarFrame genoemde levertijden en andere voor door StarFrame te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

Door StarFrame opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoer, aflevering- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.

Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor StarFrame tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestigde begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.

StarFrame is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Klant verklaart te allen tijde bekend te zijn met de inhoud van de leveringsvoorwaarden, welke te vinden is op de website van StarFrame gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam.


Artikel 4 – Levering

De door StarFrame geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min twee procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstoleranties geven koper geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken.

De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, worden de zaken opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.


Artikel 5 – Verzendkosten 

De verzendkosten van bestellingen die in Nederland moeten worden bezorgd zullen door StarFrame worden doorberekend aan de eindklant die deze bestelling heeft geplaatst. 

Indien een bestelling moet worden bezorgd buiten Nederland zal StarFrame de tarieven van koeriers waarmee wordt samengewerkt doorberekenen voor het bezorgen in het buitenland. Bestellingen buiten Nederland worden dus doorberekend aan de eindklant conform de tarieven van koeriers in Nederland.


Artikel 6 – Levertijd

Door StarFrame opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

Bij niet tijdige levering dient de koper StarFrame daarom schriftelijk in gebreke te stellen en StarFrame een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

De door StarFrame opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

De afgesproken levertermijn vervalt indien de klant tussentijds de opdracht heeft gewijzigd. In onderling overleg wordt er een nieuwe leveringstermijn vastgesteld.


Artikel 7 – Deelleveringen

Het is StarFrame toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 8 – Technische eisen enz.

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is StarFrame er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.


Artikel 9 – Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door StarFrame een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

 

Artikel 10 – Ontbinding van de overeenkomst

In de volgende gevallen is StarFrame bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van StarFrame schadevergoeding te vorderen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan StarFrame omstandigheden ter kennis komen die StarFrame goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien StarFrame de koper bij het sluiten van deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie; ingeval van faillissement, WSNP (Wet Schuld sanering Natuurlijk Persoon) of surseance van betaling van de koper.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan StarFrame zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is StarFrame bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 11 – Garantie

Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont, heeft de koper recht op herstel van de zaak. StarFrame kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling, danwel het niet juist opvolgen van instructies van StarFrame.

Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

De koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd, ontlenen, voordat complete betaling, conform de factuur van StarFrame, van de geleverde zaken heeft plaats gevonden.

 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

Alle door StarFrame geleverde zaken blijven het eigendom van StarFrame totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met StarFrame gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

Door StarFrame geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

De koper geeft al nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan StarFrame, danwel aan een door haar aan te wijzen derde, om in alle gevallen waarin StarFrame haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van StarFrame zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht StarFrame zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.


Artikel 13 – Gebreken; klachttermijnen 

De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken.

Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan StarFrame te melden.

Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 week na aflevering schriftelijk te melden aan StarFrame.

Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan StarFrame worden geretourneerd.

 

Artikel 14 – Prijs/prijsverhoging

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen: in Europese valuta; exclusief BTW; op basis van door StarFrame gehanteerde minimum hoeveelheden; exclusief transportkosten; exclusief verzendkosten; exclusief verpakkingskosten; af fabriek.

Indien StarFrame met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is StarFrame niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien StarFrame kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziende omstandigheden.

Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 15 – Emballage

De koper is verplicht leenemballage, hieronder te verstaan pallets, bokken (t.b.v.glas), dan wel andere materialen die ten doel hebben een goede verzending te waarborgen en niet zijnde verpakkingsmaterialen, zoals karton en overige beschermstrips etc., binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.

Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is StarFrame gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits StarFrame deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

 

Artikel 16 – Betaling

Betaling door de klant dient direct bij het bestellen van een product van StarFrame te geschieden. Door middel van de mogelijkheden die op de website zichtbaar zijn.

StarFrame neemt de opdracht(en) in productie indien aan de betalingsverplichting is voldaan.

StarFrame heeft het recht de werkzaamheden op te schorten, zelfs als er een fatale leveringstermijn is afgesproken, tot het moment dat de klant aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

StarFrame hanteert twee betaalmogelijkheden: i-DEAL; Factuur digitaal: na het plaatsen van een bestelling wordt de factuur toegemaild zodat het factuurbedrag later kan worden overgeboekt op girorekening , onder vermelding van het factuurnummer.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door StarFrame aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim. StarFrame zal een eerste herinnering sturen, betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na herinneringsdatum.

Na het verstrijken van 8 dagen na de eerste herinneringsdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. StarFrame zal 1% van het openstaande verschuldigde bedrag ex BTW berekenen, plus € 7,50 administratiekosten ex btw. Koper krijgt 8 dagen de tijd na de tweede herinneringsdatum te betalen.

Na het verstrijken van 8 dagen na de tweede herinneringdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. StarFrame zal 1% van het openstaande verschuldigde bedrag ex BTW berekenen, plus € 27,50 administratiekosten ex btw. Koper krijgt 8 dagen de tijd na de tweede herinneringsdatum te betalen. Blijft de koper onder de vermelde Art. 16.4 in gebreke dan zal StarFrame een incassobureau inschakelen. Zie Artikel 17 incassokosten.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van StarFrame en de verplichtingen van de koper jegens StarFrame onmiddellijk opeisbaar zijn.

Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 17 – Incassokosten

Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. Ingeval van wanbetaling rekenen wij 15% incassokosten van de hoofdsom. Indien de hoofdsom lager is dan € 2000, - dan wordt er Rapport Voorwerk II gevorderd.

Indien StarFrame aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

StarFrame is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

 

Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.

StarFrame is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van StarFrame of haar ondergeschikten.

De aansprakelijkheid van StarFrame is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van StarFrame in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en StarFrame aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van StarFrame beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

StarFrame aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens montage door StarFrame van StarFrame’s producten, ten gevolge van de staat van onderhoud waarin het pand van koper zich bevindt. Ook voor StarFrame of diens ondergeschikten niet zichtbare constructie van het pand, of onderdelen daarvan van koper, sluit StarFrame uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit van schade, welke tijdens montage werkzaamheden hierdoor zou kunnen ontstaan. Koper verplicht zich vooraf StarFrame volledig over de constructie van het pand of gedeelten daarvan, waar de montage van de gekochte zaken dienen plaats te vinden uitvoerig te informeren. Bij niet of onvolledige schriftelijke informatie aan StarFrame aanvaart koper uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet of niet volledig informeren van StarFrame ontstaat.


Artikel 19 – Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop StarFrame geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor StarFrame niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van StarFrame daaronder begrepen.

Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van StarFrame opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door StarFrame niet mogelijk en is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien StarFrame bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 20 – Rechts- en forumkeuze

Op de (rechts)verhouding tussen StarFrame en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

StarFrame en de koper zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de Rechtbank Den Haag (sector kanton locatie Den Haag). Evenwel heeft StarFrame het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.


Artikel 21 – Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 24319454.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.